NL EN

HOCHTIEF Nederland

Professor W.H. Keesomlaan 1

1183 DJ Amstelveen

+ 31 (0) 20 210 27 00

info@hochtief.nl

Veiligheid
"Iedereen weer gezond thuis."
Veiligheid
bij HOCHTIEF

Veiligheid

De veiligheid en gezondheid van onze medewerkers, samenwerkende partijen en de omgeving vormen de belangrijkste drijfveren van HOCHTIEF. Wij borgen alle veiligheidsaspecten binnen ons managementsysteem en streven naar een proactieve veiligheidscultuur. Daarnaast nemen we deel aan belangrijke initiatieven op dit gebied en wordt veiligheid binnen HOCHTIEF beloond.

Veiligheid en gezondheid: bepalende factoren

HOCHTIEF neemt de verantwoordelijkheid voor veiligheid

Eén van de maatregelen die HOCHTIEF neemt op het gebied van veiligheid is door ons managementsysteem conform ons ISO 45001 certificaat in te richten. Met regelmaat worden wij zowel door ons eigen interne “Occupational Safety, Health and Environmental Protection (OSHEP) Center” gecontroleerd als door externe auditeurs, op het nakomen van onze verantwoordelijkheid op verschillende gebieden. Daarnaast spreken wij meerdere keren per jaar binnen de “HOCHTIEF-familie van West-Europa” met elkaar over veiligheidsprestaties en de lessen die wij bij onze projecten geleerd hebben en wordt er ruimte gemaakt voor veiligheidsinitiatieven en –beloningen. Met het digitale managementsysteem borgen en delen wij deze kennis op een gebruikersvriendelijke manier met al onze medewerkers, zodat iedereen continu op de hoogte is van wat er aan de hand is op het gebied van veiligheid. 

Lees hier de Beleidsverklaring van HTI-NL. 

 

Veiligheid eisen van onszelf en onze partners

Veiligheid staat bij HOCHTIEF hoog in het vaandel, waarbij geen onderscheid gemaakt wordt tussen werknemers en onderaannemers. Niet alleen van onszelf, maar ook van onze partners eisen wij de maximaal haalbare veiligheidsmaatregelen en dezelfde veiligheidscultuur in het hele bouwproces. Iedereen moet zich verantwoordelijk voelen voor deze kernwaarde en dit doen wij door iedereen bewust te maken van dit belang. Alle werknemers van HOCHTIEF nemen dan ook regelmatig deel aan relevante trainingen en opleidingen. In onze zakelijke contracten worden speciale voorwaarden gesteld op het gebied van veiligheid, gezondheid en integriteit, waarnaast de onderaannemers worden betrokken in het vaststellen van de risico’s en te nemen maatregelen voorafgaand van de start van de werkzaamheden. Onze bouwplaatsen houden wij netjes en zorgen wij voor goede logistiek. Zo kunnen wij onder meer laten zien dat wij bij HOCHTIEF alle veiligheidsaspecten zeer serieus nemen. Bij het werken op de bouwplaats worden onze medewerkers voorzien van adequate persoonlijke beschermingsmiddelen, de juiste veiligheidsinstructies en actuele opleidingen. Dat alles met maar één doel: iedereen aan het einde van de werkdag weer gezond thuis.

Bekijk het Dashboard Veiligheid voor onze gegevens rondom veiligheid. 

 

Dare to Care programma

De veiligheidscultuur wordt gewaarborgd in ons Dare 2 Care (D2C) programma. D2C is in eerste instantie opgezet binnen HTI-NL ter verbetering van het algemene veiligheidsbewustzijnsgedrag, waarna de leefregels en gedachtegang toegepast zullen worden in de algehele praktijk. HTI-NL ziet veiligheid namelijk ten alle tijden als de basis en het startpunt, van bijvoorbeeld het afwegen van keuzes, toepassen van processen en nieuwe innovaties. Om veiligheid ten alle tijden als prioriteit te plaatsen binnen de processen van het bedrijf, kan dit als gevolg hebben dat het meest veilige bijvoorbeeld niet altijd het goedkoopste, snelste of duurzaamste is. Vanuit deze gedachtegang is de titel van het programma ontstaan. “Dare to Care” wilt medewerkers uitdagen om veiligheid bespreekbaarder te maken en om de veiligheid, in de breedste vorm van het woord, na te streven. Met andere woorden: ‘Durf erom te geven’. Om het ons veiligheidsbewustzijn te verbeteren richting een proactieve veiligheidscultuur volgt HTI-NL het D2C-programma, wat is onderverdeeld in vier hoofdonderdelen, waarbij deze samen het woord care vormen. Het woord ‘Care’ wordt gespeld middels de woorden connect, anticipate, respect en enhance.

Connect staat voor verbinding binnen een organisatie. Connect is als water in een betonmengsel, zonder water ontstaat er geen mengsel en valt het beton zo uit elkaar, zo geldt dat ook voor binnen een organisatie. Het werken voor een aannemer kan divers werk zijn. Binnen HTI-NL kan je als werknemer ingezet worden binnen tenders, realisatieprojecten en/of de branche, waarbij een combinatie van deze werkzaamheden ook kan plaatsvinden. Dit maakt het belang naar intermenselijke verbinding met de organisatie, tussen de werknemers en met de verschillende partners en onderaannemers des te belangrijker. Waarnaast de verbinding met de opdrachtgever, omgeving, wet- en regelgeving, algemene veiligheid vanuit het menselijk en eisenaspect ook verbonden dient te zijn, dit om een integrale afweging te kunnen ondersteunen.

Anticipate staat voor het vergroten, verbeteren, aanscherpen en uitbreiden van het veiligheidsbewustzijn. Om de veiligheidscultuur structureel te verbeteren, is het nodig dat medewerkers en hun direct leidinggevenden zelf verantwoordelijk zijn voor het oplossen van de eigen onveilige situaties, waarbij de HSSE-afdeling een faciliterende en adviserende rol in speelt. Want door de verantwoordelijkheid zo laag mogelijk te leggen, wordt veiligheid een verantwoordelijkheid van de hele organisatie. HTI-NL erkent dat de ervaring van de risico’s zit bij de medewerkers en onderaannemers op de vloer. Door de veiligheidsproblemen een eigen en een gezamenlijke verantwoordelijkheid te maken, worden mensen uitgedaagd oplossingen te bedenken. Om voldoende hechting met het bedrijf, inclusief de naleving van de normen en waarden, te realiseren dienen gestructureerde contact-, review-, overdrachts- en leermomenten plaats te vinden. Indien werknemers op tijd in kunnen grijpen gedurende de verschillende fasen van een project, bij bijvoorbeeld onvoldoende veiligheidsbewustzijn, kunnen problemen voorkomen worden.  

Respect is een klein woord met een grote lading en betekenis. Uit onderzoek is gebleken dat respect het stressniveau kan verlagen, tevredenheid van werknemers verhoogd, de samenwerking en productiviteit verbeterd en een eerlijke omgeving creëert binnen een bedrijfsvoering. Binnen HTI-NL staat respect hoog in het vaandel, waarbij onderlinge respect tussen werknemers, samenwerkingen en ook voor de verschillende externe factoren en omgevingen wordt bedoeld. Binnen de ‘bouwwereld’ zijn vaak veel mensen met verschillende niveaus, leeftijden, nationaliteiten en vanuit verschillende sectoren betrokken bij een project. Waarbij het voor HTI-NL van belang is dat iedere betrokkene van het bedrijf middels eenzelfde manier wordt benaderd, behandeld en betrokken bij de verschillende opgaven, risico’s en activiteiten. 

Enhance staat voor het proactief inspelen op toekomstige uitdagingen en kansen. Met het vergroten van het anticiperend vermogen wordt er meer gefocust op het vooruitlopen en inspelen op veranderende omstandigheden en voorkomt het bedrijf om achter de feiten aan dient te lopen. 

Binnen HTI-NL wordt gewerkt met verschillende groepen werknemers voor een tender-, realisatie- of branchedoel. Het projectmatige werken heeft voor- en nadelen, waarbij een van de grootste valkuilen is dat de progressie niet altijd goed in de gaten wordt gehouden binnen de bedrijfsprocessen en de uitvoering en naleving hiervan, waardoor de kans op ‘losse eindjes’ kan ontstaan. Deze ‘losse eindjes’ kunnen ontstaan door een (te snelle) voortgang, tekort aan doordachtheid (waarbij de kwaliteit niet de eindprioriteit is), tekort aan sturing, attentie en/of controle van activiteiten. Vanuit HTI-NL geloven wij dat het veiligheidsprogramma bijdraagt aan het verhogen van het veiligheidsbewustzijn, indien collega’s toegewijd zijn aan het programma en veiligheid vanuit hun intrinsieke motivatie naleven. 

 

Zie hier het poster van het D2C programma. 

Dorinda Posthuma

Wil je meer weten?

Neem gerust contact op.
Dorinda Posthuma
HSSE Manager